VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících a Nás jakožto prodávajících v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím webových stránek sledujsvedectvi.cz

Prodávajícím je spolek Zvířata nejíme z.s., se sídlem Zrzavého 1705/2a, Praha Řepy, 163 00, IČO 07537221 zapsaný pod sp. zn. L 70903 u Městského soudu v Praze, e -mail info@sledujsvedectvi.cz, telefonní číslo +420 605 511 980, právními předpisy označovaný jako prodávající.

Kupujícím jste vy, osoba objednávající si zpřístupnění filmu „Svědectví: Pravda, která měla zůstat skryta“.

Předmět prodeje
Prodávající poskytuje uživatelům (kupujícím) on-line přístup k dokumentárnímu filmu „Svědectví: Pravda, která měla zůstat skryta“. Přístup k filmu lze získat na základě potvrzené objednávky prostřednictvím webu sledujsvedectvi.cz. Smluvní vztah mezi prodávajícím a vámi jako uživatelem vzniká okamžikem odeslání objednávky na webu sledujsvedectvi.cz ze strany uživatele a potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

Cena
Cena za zpřístupnění filmu je ze strany kupujícího volitelná. Kupující si může v průběhu objednávky vybrat z několika nabízených variant ceny, nebo může zadat cenu vlastní, přičemž minimální výše ceny je stanovena na 39 Kč vč. DPH.
Prodávající není plátce DPH. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Vyhrazujeme si právo upravovat v průběhu času cenu za poskytovaný obsah.

Platba

Platba probíhá platební kartou prostřednictvím on-line platební brány. Odesláním objednávky nám dáváte oprávnění účtovat vám poplatek dle vámi zvolené varianty. Uhrazený poplatek je nevratný, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Uživatel je odpovědný za uvedení pravdivých a úplných informací v rámci objednávky (registrace). Dokladem o koupi je písemné potvrzení objednávky doručené na e-mailovou adresu kupujícího.

Zpřístupnění filmu
Ke zpřístupnění filmu dojde po úspěšném dokončení objednávky a uhrazení ceny kupujícím. Doba trvání přístupu k filmu není časově omezena, avšak prodávající tuto skutečnost garantuje maximálně po dobu jednoho roku od zakoupení.
Kupující bude moci přistupovat k filmu prostřednictvím uživatelského jména a hesla, které si zvolil při objednávce na webu sledujsvedectvi.cz
Kupující není oprávněn poskytovat přihlašovací údaje dalším osobám.

Rozhodné právo a soudní příslušnost
Tyto podmínky se řídí právními předpisy České republiky, zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem („občanský zákoník“). V případě vzniku jakéhokoliv sporu týkajícího se těchto podmínek, bude spor rozhodován českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla prodávajícího.
Jako kupující máte právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy, kterou s prodávajícím uzavřete, a která se řídí těmito podmínkami. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

Zpracování osobních údajů
Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: sledujsvedectvi.cz/ochrana-soukromi

Změna podmínek
Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny bez předchozího písemného upozornění na základě vlastního uvážení prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy
Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené dle těchto podmínek ve smyslu ustanovení § 1829 a následujících občanského zákoníku, jelikož se jedná o smlouvu podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku, když poskytovaný obsah má povahu digitálního obsahu, a uživateli je s jeho výslovným souhlasem poskytován ihned po potvrzení objednávky.